SOP 101

Bài gốc được đăng trên Blog Việc Có

SOP là gì

Standard Operating Procedure, dịch nôm na thân thiện trong tiếng Việt là Hướng dẫn công việc. Dịch sát sẽ là Thủ tục vận hành chuẩn.

Tại sao cần SOP

Đã là người là có sai sót. Con người cũng có thể coi là một cỗ máy. Khác máy ở điểm là ta có cảm xúc, vui buồn. Tức là có tính biến động. Lúc vui, ta làm mọi thứ chuẩn chỉnh, lúc buồn ta có thể làm lệch.

Nhưng có một thứ người quản lý vận hành, có thể kiểm soát được, là hướng dẫn công việc cho cỗ máy phi thường & và cũng bất thường trên. Bản chất của SOP là hướng tới mấy mục đích

  • Giảm sai sót của con người
  • Đảm bảo chất lượng đồng đều về đầu ra của công việc
  • Giảm bớt thời gian đào tạo & hướng dẫn công việc.

SOP thường phổ biến nhất ở các vị trí có tính lặp đi lặp lại cao. Nguyên do cũng rất con người:

  • Lặp đi lặp lại thì mau chán
  • Mau chán thì sẽ nghỉ việc
  • Nghỉ việc thì sẽ có đào tạo lại

Continue reading “SOP 101”

SOP 101